کد خبر: ۳۳۲۶۴
تاریخ انتشار: ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵
 آرمان پرس:انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه هفتم اسفند ماه در تمامی استان‌های کشور در حالی برگزار شد که 2 لیست اصلی شامل لیست جامعتین و لیست اعتدال وجود داشت که جامعتین نیز شامل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز بود که این دو جامعه تنها در 8 مورد با یکدیگر اختلاف داشتند.نتایج برگزیدگان انتخابات خبرگان رهبری در سراسر کشور را در جدول زیر می‌خوانید.افرادی که در هر 2 لیست جامعتین و اعتدال بوده‌اند، با عنوان«مشترک» مشخص هستند.
استان آذربایجان شرقی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمدتقیپورمحمدیسلطانعلیمشترک5704455
محمدفیضی‌سرابیمحمدقلیجامعتین415041
محسنمجتهدشبستریکاظمجامعتین743811
علیملکوتیمسلممشترک688700
هاشمهاشم‌زادهقرباناعتدال476888

 

استان آذربایجان غربی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
عسکردیربازنوروزعلیجامعتین۳۹۷۱۹۰3
جوادمجتهدشبستریمحسنمستقل۲۴۷۰۷۹
میرعلی‌اکبرقریشیمیرمحمدآقاجامعتین۸۲۱۵۰۹

 

استان اردبیل
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدحسنعاملی‌کلخورانسیدفیروزالدینمشترک3828542
میرفخرالدینموسوی‌ننه‌کرانمیرمحمداعتدال257462

 

استان اصفهان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدیوسفطباطبایی‌نژادحاج‌میرزاعلیجامعتین1415645
عبدالمحمودعبداللهیمحمدعلیجامعتین491974
مرتضیمقتداییآیت‌الله‌میرزامحمودجامعتین825371
سیدابوالحسنمهدویسیدبهاءالدینجامعتین840238
عبدالنبینمازیاحمدجامعتین822961

 

استان البرز
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
محسنکازرونعلیرضامشترک2828562
سیدمحمدمهدیمیرباقریسیدحسنجامعتین348431

 

استان ایلام
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحسنسعیدی‌گلپایگانیسیدمحمدرضاجامعتین1369191

 

استان بوشهر
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدهاشمحسینیسیدمحمدمشترک3741371

 

استان تهران
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
اکبرهاشمی بهرمانیعلیاعتدال و روحانیت230149216
محمدآقاامامیمیرزاابوترابمشترک2286483
حسنروحانیاسداللهمشترک2238166
محسنقمیحسینمشترک2229759
محمدعلیموحدی‌کرمانیحاج‌شیخ عباسمشترک2134963
قربانعلیدری‌نجف آبادیاسداللهمشترک2056427
سیدابوالفضلمیرمحمدیسیدحسینمشترک1962944
محمدمحمدی‌نیکاسمعیلمشترک1952563
ابراهیمحاج‌امینی‌نجف‌آبادیحسینمشترک1904524
سیدمحمودعلویسیدرضااعتدال1706855
نصراللهشاه‌آبادیمحمدعلیمستقل1445142
محمدعلیتسخیریعلی‌اکبرجامعتین1442224
محسناسماعیلیعزیزاللهاعتدال1422935
محمدحسنزالیعبدالعلیاعتدال1354756
سیدهاشمبطحائیعباساعتدال1324344
احمدجنتیهاشمجامعتین1321130

 

استان چهارمحال و بختیاری
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
علیرضااسلامیانعبدالحسینجامعتین2507461

 

استان خراسان جنوبی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدابراهیمرییس‌الساداتیسیدجامعتین3250771

 

استان خراسان رضوی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد‌کرسی
سیداحمدحسینی خراسانیمیرزاعربجامعتین11802496
سیدمجتبیحسینیسیدجلیلجامعتین897028
حسنعالمیرجبعلیجامعتین1285990
محمدهادیعبدخدائیغلامحسینجامعتین873143
سیداحمدعلم‌الهدیسیدعلیجامعتین1235565
سیدمحمودهاشمی‌شاهرودیسیدمحمدعلیجامعتین1499109

 

استان خراسان شمالی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
حبیب‌اللهمهمان‌نوازمرادعلیجامعتین1761361

 

استان خوزستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحمدعلیموسوی‌جزایریسیدمحمدآقامشترک7830006
محسنحیدری‌آل‌کثیریعبیدجامعتین668500
محمدحسیناحمدی شاهرودیعلی اصغراعتدال449000
سیدعلیشفیعیسیدمحمدرضامشترک610000
عبدالکریمفرحانیبلاسمجامعتین550000
عباسکعبی‌نسبمحمدجامعتین712000

 

استان زنجان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
محمدحاجی‌ابوالقاسم‌دولابیمحمودجامعتین1935581

 

استان سمنان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحمدشاهچراغآقاسیدحسنمشترک2242151

 

استان سیستان و بلوچستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
علی‌احمدسلامیعلی‌محمدمستقل7322892
عباسعلیسلیمانی‌اسبوکلاییعلیجانمشترک417867

 

استان فارس
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
اسداللهایمانیمحمدصادقجامعتینراه‌یافته5
احمدبهشتیجانبابا راه‌یافته
سیدعلی‌اصغردستغیبسیدعلی اکبر راه‌یافته
علیشیخ موحدمحمدعلی  
غلامعلیصفائیعلی  
علیعدالتابوطالب  
سیدمحمدفقیهسیدهدایت‌الله  
علی اکبرکلانتریغلامعباس  

 

استان قزوین
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
علیاسلامیاحمدجامعتین2910462
مجیدتلخابیغضنفراعتدال209739

 

استان قم
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمددانش‌زادهعباسمشترک3311491

 

استان کردستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
سیدمحمدحسینی‌شاهرودی  1333762
فایقرستمیعبدالقادراعتدال142956

 

استان کرمان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمدبهرامی خوشکارحسینجامعتین6726083
سیداحمدخاتمیسیدمهدیجامعتین701972
امان اللهعلی مرادیعبداللهجامعتین559656

 

استان کرمانشاه
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعداد کرسی
محمودمحمدی عراقیجعفربهاالدینمشترک2709042
اماننریمانینریماناعتدال384788

 

استان کهگیلویه و بویر احمد
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدشرف الدینملک حسینیسیدکرامت‌اللهمشترک3278641

 

استان گلستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
عبدالهادیمرتضوی شاهرودیسیدمحمداعتدال و روحانیت3949202
سیدکاظمنورمفیدیسیدمهدیاعتدال و روحانیت514572

 

استان گیلان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
احمدپروائی ریکقلیمستقل3050734
سیدعلیحسینی‌اشکوریسیدمحمداعتدال و روحانیت354918
رضارمضانیعباسمشترک330606
زین‌العابدینقربانیغلامحسنمشترک331283

 

استان لرستان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
احمدمبلغیماشاءاللهاعتدال و روحانیت4007322
هاشمنیازیغلامرضاروحانیت382523

 

استان مازندران
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
صادقاردشیر لاریجانیهاشمجامعتین6828174
سیدرحیمتوکلسیدتقیجامعتین488817
نوراللهطبرسیحسنمشترک612673
علیمعلمیغلامحسینجامعتین556750

 

استان مرکزی
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
احمدمحسنی گرکانیعلی اصغرجامعتنی2076552
محسنمحمدی عراقیعطااللهجامعتین242146

 

استان هرمزگان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
سیدروح‌اللهصدرالساداتیسیدمهدیمستقل4206991

 

استان همدان
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
غیاث الدینطه محمدیعباسعلیمشترک3196562
سیدمصطفیموسوی فرازسیداکبرجامعتین441321

 

استان یزد
نامنام‌خانوادگینام پدرلیستنتیجهتعدادکرسی
ابوالقاسموافیمحمودمشترک3282061

برچسب ها: خبرگان رهبری
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
چندرسانه ای
اخبار بین الملل