عکس/ خیمه سوزان چهار راه گلوبندک تهران
عکس/ خیمه سوزان چهار راه گلوبندک تهران